تهیه، شناسایی و بررسی رفتار تخریب حرارتی نانوکامپوزیت هسته-پوسته کوپلیمر (متیل ‌متاکریلات-N- ایزوپروپیل ‌آکریل ‌آمید)/سولفید کادمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان گرگان، دانشکده شیمی

2 دانشگاه گلستان گرگان، دانشکده فیزیک

چکیده

نانوکامپوزیت کوپلیمر (متیل‌متاکریلات-N- ایزوپروپیل ‌آکریل ‌آمید)/سولفید کادمیم به روش پلیمریزاسیون امولسیونی بدون سورفاکتانت تهیه شد. نخست یون‌های  Cd2+به N- ایزوپروپیل ‌آکریل ‌آمید و متیل‌متاکریلات کئوردینه شدند. پس از افزودن آغازگر و حرارت دادن سیستم واکنش، N- ایزوپروپیل ‌آکریل ‌آمید هموپلیمر یا با متیل متاکریلات کوپلیمر شدند. سپس با آزاد شدن یون‌های سولفید از تیواستامید، در اثر واکنش یون‌های Cd2+ با S2- آزاد شده توسط تیواستامید (TAA)، سولفید کادمیم در سطح ذرات کوپلیمر تشکیل شد. طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) پلیمر شدن مونومرها و کئوردینه شدن یون کادمیم به گروه‌های C=O و N-H را تایید کرد. ساختار و مورفولوژی نانوکامپوزیت تهیه شده با پراش اشعه ‌ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد. الگوی پراش اشعه‌ X نانوکامپوزیت تهیه شده، تشکیل فاز مکعبی CdS را نشان داد و اندازه‌ نانوذرات CdS با استفاده از رابطه‌ دبای- شرر 26/3 نانومتر ‌بدست آمد. تصاویر TEM ساختار هسته-پوسته را برای نانوکامپوزیت کوپلیمر (N- ایزوپروپیل ‌آکریل آمید- متیل متاکریلات)/سولفید کادمیم را نشان داد. پایداری گرمایی نانوکامپوزیت نسبت به کوپلیمر 47 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشتر بودن پایداری گرمایی نانوکامپوزیت در مقایسه با کوپلیمر مؤید برهمکنش نانوذرات سولفید کادمیم با زنجیر کوپلیمر و تشکیل نانوذرات با ساختار هسته- پوسته است.

کلیدواژه‌ها