عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی با کمترین تخریب ساختاری به روش شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش نانولوله‌های کربنی با خلوص بالا به روش شیمیایی و با استفاده از اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کلریدریک عامل‌دار شد. به منظور بررسی مورفولوژی نانولوله‌های خام و عامل‌دار شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری استفاده شد. همچنین برای بررسی گروه‌های عاملی ایجاد شده بر روی سطح نانولوله‌ها، از روش‌های طیف‌سنجی رامان، طیف‌سنجی مادون قرمز استفاده شد. طبق نتایج مخلوط اسیدی مناسب برای عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی حاوی اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کلریدریک با مقادیر حجمی 60، 20 و ml 20، غلظت‌های به ترتیب 12، 12 و 10 مولار در حضور g 1/0 نانولوله کربنی می‌باشد. دمای °C 150 و زمان h 4 پارامترهای بهینه برای ایجاد گروه‌های عاملی بر روی سطح نانولوله‌ها می‌باشند. طبق نتایج نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با کمترین تخریب ساختاری حاصل شد. نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز حضور گروه‌های عاملی کربوکسیلیک و هیدروکسیل را بر روی سطح نانولوله‌ها تایید کرد.

کلیدواژه‌ها