سنتز نانوپودر کامپوزیت آلومینا- مولایت به روش سل-ژل با استفاده از نمک آلومینیوم و سیلیکای کلوئیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، گروه کامپوزیت و نانوپودر

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

3 دانشگاه ترنتو، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد و تکنولوژی صنعتی

چکیده

با استفاده از روش سل-ژل می‌توان به توزیع یکنواخت مولایت در زمینه آلومینا دست یافت. در این کار پژوهشی، نانوپودر آلومینا- مولایت با استفاده از AlCl3.6H2O و سیلیکای کلوئیدی به روش سل-ژل سنتز شد. بر اساس الگوهای XRD پیش ماده‌های آلومینا- مولایت 15 درصد حجمی که در دماهای مختلف کلسینه شدند، آلومینای میانی (گاما، کاپا) و فازهای سیلیکا (کوارتز و تریدیمیت) در °C 900 تشکیل شدند. سپس استحاله فازی به آلومینای آلفا و مولایت در محدوده دمایی °C 1300-1000 انجام شد. سطح ویژه نانوپودر کلسینه شده در دمای °C 900، m2/g 4/0±4/105 بدست آمد. در نهایت نانوپودر توسط TEM مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها