بررسی تاثیر استفاده از نانوذرات آلومینا بر خواص کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی تهیه شده به روش ریخته‌گری ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

در این تحقیق ساخت کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم با اتصال مولایتی از طریق روش ریخته‌گری ژل مد نظر قرار گرفت و سپس تاثیر استفاده از نانوذرات آلومینا بر خواص این نوع کامپوزیت‌ها مشخص و با تاثیر میکروذرات آلومینا مقایسه شد. همچنین برای ساخت این نوع کامپوزیت‌ها از سل نانوسیلیس برای روش ریخته‌گری ژل استفاده شد. جهت تعیین دمای مناسب پخت و تعیین رفتار حرارتی از آنالیز حرارتی همزمان استفاده شد. همچنین خواص فیزیکی، استحکام خمشی، درجه اکسیداسیون، آنالیز فازی و ریزساختار این کامپوزیت‌ها پس از پخت در دمای °C 1300 بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانوذرات آلومینا تاثیر زیادی روی میزان فاز مولایت و در نتیجه بر روی استحکام و ریزساختار این نوع کامپوزیت‌ها دارد. بدلیل سطح ویژه بالای نانوذرات آلومینا استفاده از آن باعث تشکیل مقدار فاز مولایت بیشتر در دمای پایین‌‌تر می‌شود. همچنین استفاده از نانوذرات آلومینا تخلخل کامپوزیت را کاهش می‌دهد و از اکسیداسیون بیشتر ذرات کاربید سیلیسیم در ترکیب کامپوزیت جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها