سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت سیلیکا-کلسیم زیرکونات و تاثیر آن بر رنگبری متیلن‌بلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه شیمی، تهران، ایران

2 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

نانوکامپوزیت سیلیکا-کلسیم زیرکونات به روش سل-ژل سنتز شده و در دماهای °C 1000-700 کلسینه شد. آنالیزهای XRD، SEM، FTIR، DRS و BET برای مطالعه ریزساختار و مورفولوژی سطحی آن انجام گرفت. فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت توسط تخریب رنگ متیلن‌بلو تحت تابش پرتو فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت اولیه رنگ، میزان کاتالیست و pH بر رنگبری بهینه شد. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که مقدار بهینه غلظت اولیه رنگ و میزان کاتالیست به ترتیب ppm 2 و 08/0 گرم می‌باشد. همچنین بیشترین رنگبری در 11=pH مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استفاده از این نانوکامپوزیت برای حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب‌های صنایع نساجی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها