بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Nano-MgO تولید شده توسط روش گردابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

2 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Nano-MgO که از روش گردابی تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات MgO به قطر 80-60 نانومتر با استفاده از این روش به آلیاژ Al-356 مذاب افزوده گردید و پس از همزدن، مخلوط مذاب حاصله در قالب فلزی ریخته‌گری شد. تاثیر پارامترهای درصد حجمی نانوذرات MgO شامل 5/1، 5/2 و 5 درصد در دماهای مختلف ذوب‌ریزی شامل 800، 850 و °C 950، بر خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده طی 9 حالت متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله، نشان دهنده افزایش خواص مکانیکی نمونه‌ها به مقدار قابل ملاحظه‌ای می‌باشد. همچنین بالاترین استحکام فشاری و سختی در نمونه‌هایی به ترتیب 5/1 و 5 درصد حجمی MgO و دمای بارریزی °C 850 بدست آمد که معادل 896 مگاپاسکال و 73 برینل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها