ارزیابی ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات سرامیکی SiC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق نقش نانوذرات تقویت کننده بر روی خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی نانوکامپوزیت Al/SiC مورد بررسی قرار گرفته است. پودر نانوکامپوزیتی Al/SiC با درصدهای وزنی مختلف فاز تقویت کننده با روش آسیاب مکانیکی تهیه شد. پودر حاصله از فرآیند آسیاکاری ابتدا پرس سرد و پس از آن تحت فرآیند اکسترود گرم قرار گرفت. بررسی‌های ریزساختار کامپوزیت نشان از توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده داشت و پدیده کلوخه‌ای شدن به میزان کمی در ریزساختار نمونه‌ها مشاهده گردید. آزمایش‌های میکروسختی و کشش نمونه‌ها نشان داد که با افزایش میزان ذرات تقویت کننده، خواص مکانیکی بهبود یافته است. اما بررسی‌های الکتروشیمیایی نشان از کاهش مقاومت به خوردگی نمونه‌ها با افزایش میزان ذرات تقویت کننده داشته است.

کلیدواژه‌ها