بررسی اثر ماده فعال کننده سطح بر ویژگی‌های نانوذرات Fe3O4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه علوم و فناوری رنگ

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات Fe3O4 با استفاده از روش همرسوبی تهیه و تاثیر غلظت اسید لاریک به عنوان ماده فعال کننده سطح بر اندازه ذرات و ویژگی‌های مغناطیسی آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای بدست آوردن این نانوذرات، کلریدهای آهن دو و سه ظرفیتی با تنظیم pH توسط آمونیاک در حضور مقادیر مختلف اسید لاریک رسوب داده شد. برای بررسی توزیع اندازه ذرات از روش تفرق دینامیکی لیزری (DLD) استفاده شد. ساختار و مورفولوژی ذرات به ترتیب با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. خاصیت مغناطیسی ذرات با استفاده از روش گرادیان نیروی متغیر مغناطیسی (AGFM) اندازه‌گیری شد. نتایج XRD نشان داد امکان تشکیل فاز فرعی e–Fe2O3 در کنار Fe3O4 وجود دارد که وابسته به غلظت ماده فعال کننده سطح است و در غلظت بهینه اسید لاریک هیچ فاز فرعی دیده نشد. بررسی‌های AGFM مشخص کرد که با افزایش غلظت اسید لاریک، اشباع مغناطیس کاهش می‌یابد. بعلاوه مشخص شد که اندازه بلورک‌ها، از 10 تا 22 نانومتر تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها