تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای °C 400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای پایین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، کربنات منیزیم و آلومینای کلسینه شده با نسبت استوکیومتری به عنوان مواد اولیه برای سنتز اسپینل استفاده شد. پس از کلسیناسیون ترکیب در دمای °C 1100 و انجام آسیاب مقدار 6 درصد وزنی کلرید منیزیم اضافه شد و به صورت قرص توسط پرس شکل داده شد. سپس ترکیبات بدون افزودنی و حاوی افزودنی در دمای °C 400 به مدت 3 ساعت سینتر شدند. رفتار حرارتی ترکیبات بدون افزودنی و حاوی افزودنی توسط آنالیز حرارتی همزمان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ترکیب فازی و ریزساختار نمونه‌های پخت شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن کلرید منیزیم می‌تواند باعث تشکیل اسپینل در دمای °C 400 شود. بررسی‌های ریزساختاری نیز تشکیل نانوذرات اسپینل را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها