سنتز و شناسایی اکسید کبالت و اکسید نیکل در ابعاد نانو به روش سل- ژل با استفاده از دی‌کربوکسیلیک اسیدهای آلی در pH خنثی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم پایه مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کبالت اکسید و نیکل اکسید در ابعاد نانو به روش سل- ژل با استفاده از دی‌کربوکسیلیک اسید آلی (سوکسینیک اسید و گلوتاریک اسید) با موفقیت سنتز شدند. در این مقاله تاثیر این دو اسید آلی به عنوان عوامل کمپلکس دهنده فاصله‌انداز بر روی شکل و اندازه نانوذرات سنتز شده بررسی شد. نانوذرات سنتز شده توسط میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری (TEM)، روبشی (SEM) و اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. نتایج آنالیز میکروسکوپ عبوری نشان می‌‌دهد که ذرات سنتز شده به صورت یکنواخت ایجاد شده‌اند و همچنین نوع عامل فاصله‌انداز تاثیر قابل توجهی در میزان کلوخه شدن و توزیع‌پذیری ذرات دارد. با استفاده از آنالیز طیف‌های فروسرخ (IR) نحوه تشکیل پیوندها نیز تعیین شد. مکانیسم حاکم بر فرآیند با توجه به داده‌های تجربی، پیش‌بینی شده است که طبق آن دمای بهینه جهت سنتز اکسید نیکل خالص نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها