بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش سنتز نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم به روش هیدورترمال انجام شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف این روش در چگونگی سنتز این ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فازی و مورفولوژی پودر به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج سنتز نانوساختارهای دی‌اکسید تیتانیوم در فاز آناتاز در دماهای پایین‌تر از °C 200 صورت گرفت. افزایش دما منجر به افزایش درجه بلورینگی پودر شده ولی تاثیر چندانی بر متوسط اندازه دانه نداشت. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده مهمترین پارامتر در انجام استحاله‌های فازی در دماهای پایین، میزان pH محلول اولیه می‌باشد که کاهش آن منجر به افزایش روند انجام استحاله آناتاز به روتایل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها