ساخت و بررسی رفتار سایشی کامپوزیت‌های زمینه NiTi تقویت شده با نانوذرات Al2O3 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم ایزواستاتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مواد نو، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 پژوهشکده سرامیک،‌ پژوهشگاه مواد و انرژی

3 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کامپوزیت‌های زمینه NiTi تقویت شده با نانوذرات Al2O3 با انجام آلیاژسازی مکانیکی بر روی عناصر Ni و Ti در مجاورت نانوذرات Al2O3 و استفاده از روش پرس گرم ایزواستاتیک تهیه گردید. بررسی‌های ریزسـاختاری نشان دهنده تشکیل ساختار فازی پیچیده شامل فازهای آستنیتی (B2 NiTi) و مارتنزیتی (B19′ NiTi) همراه با فازهای غنی از نیکل (Ni3Ti) و غنی از تیتانیم (NiTi2) می‌باشد. نتایج آزمون فرورونده نانو نشان داد که خواص مکانیکی شامل سختی و مدول الاستیک در نمونه کامپوزیتی بطور چشمگیری بیشتر از نمونه NiTi تهیه شده از پودر اتمیزه است. در عین حال میزان خاصیت شبه الاستیسیته در مورد نمونه کامپوزیتی بطور جزئی کاهش یافته است. نتایج آزمون سایش نیز نشانگر بهبود قابل توجه مقاومت به سایش در مورد نمونه کامپوزیتی در بارهای کم و زیاد است که علت آن افزایش خواص مکانیکی همراه با مقدار قابل قبول خاصیت شبه الاستیسیته است.

کلیدواژه‌ها