سنتز و بررسی زیست‌سازگاری نانوذرات کلسیم فسفاتی دارای منیزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیومواد، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی حضور منیزیم در مقادیر گوناگون بر مشخصات ترکیب و ساختار شیمیایی، شبکه کریستالی و زیست‌سازگاری کلسیم فسفات‌ها بود. بدین منظور، با توجه به اهداف تحقیق، روش سل- ژل برای سنتز مورد استفاده قرار گرفت. نمونه کنترل ترکیب هیدروکسی آپاتیت انتخاب شد و نسبت Ca+Mg)/P) برابر 67/1 و مقدار منیزیم در محدوده صفر تا 3% مولی در نظر گرفته شد. تمام نمونه‌ها در دمای °C 600 عملیات حرارتی شدند. ترکیب فازی و ساختار شیمیایی، شکل و اندازه ذرات با انجام آزمایش‌های XRD، FTIR، SEM و TEM بررسی گردید. تمام نمونه‌ها دارای دو فاز اصلی Mg-HA و –TCMPβ بودند. با این حال، در مقادیر منیزیم اندک، فاز MgHPO4.3H2O و در مقادیر زیاد آن فاز MgO نیز تشکیل شد. با افزایش مقدار منیزیم مقدار نسبی TCMPβ افزایش و پیک‌های اختصاصی XRD به سوی زوایای بیشتر میل نمود. علاوه بر این مقدار فاز آپاتیت و نیز درجه بلوری و ابعاد شبکه آن نیز کاهش یافت. بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری، حضور ذراتی با اندازه nm 180-40 بصورت منفرد و گروهی را روشن ساخت. آزمایش‌های زیست‌سازگاری نشان داد که نمونه‌های تهیه شده با مقدار منیزیم کمتر از 5/2% مولی، از رشد مناسب سلول‌های فیبروبلاست برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها