بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور به عنوان نانوروانکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی بیوسیستم، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، کرج

2 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده نانو و کاتالیست، تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور می‌باشد. گرانروی، شاخص گرانروی، نقطه اشتعال و نقطه ریزش روغن موتور SAE 20W50، به ‌عنوان چهار پارامتر کیفی و مؤثر در عملکرد روغن موتور مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که نقطه اشتعال و نقطه ریزش در روغن حاوی نانوصفحات گرافن با غلظت 2/0 درصد وزنی، به ترتیب به میزان 7/6 و 1/11 درصد نسبت به روغن پایه بهبود داشتند. هر چند گرانروی نانوروانکارها به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در امر روانکاری، با بالا رفتن غلظت گرافن کمی افزایش یافت. از بین روش‌های مختلف انجام شده برای پراکنده کردن نانوذرات درون روغن پایه، استفاده از آسیاب گلوله‌ای سیاره‌ای به عنوان بهترین روش برای پایدارسازی نانوصفحات گرافن درون روغن موتور تعیین شد.

کلیدواژه‌ها