بررسی رفتار پخت و خواص شیمیایی لعاب شیشه- سرامیک دندانی نانوفلوروآپاتیت- فلوروکاناسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مواد و متالورژی، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد و متالورژی، تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مواد و متالورژی، تهران، ایران

چکیده

لعاب شیشه- سرامیک دندانی فلوروکاناسیتی در سیستم SiO2-K2O-Na2O-CaO-CaF2-B2O3 برای اولین بار تهیه شده و با افزودن P2O5 با مقادیر 6 و 3 درصد وزنی و Li2O با مقادیر 5/0 و 1 درصد وزنی، به ترکیب پایه سعی در کاهش دمای پخت و بهبود مقاومت شیمیایی آن شد. مواد اولیه در کوره الکتریکی در دمای °C 1450 به مدت 2 ساعت در بیشینه دما ذوب و مذاب حاصل در آب مقطر سریع سرد شد. فریت­های حاصل پس از آسیاب و خشک شدن، به روش پرس تک محوره به قرص­هایی به قطر mm10 و ارتفاع mm 5 شکل­دهی شدند. پخت لعاب­ها در 4 دمای متفاوت انجام شد. فازهای نهایی در دمای بهینه پخت، توسط XRD شناسایی شد. مقاومت شیمیایی نمونه­ها پس از پخت، با توجه به میزان کاهش وزن آنها محاسبه شد. مورفولوژی بلورها­ توسط SEM و آنالیز عنصری آنها توسط EDX بررسی شد. در بین ترکیبات، افزودن 5/0 درصد وزنی اکسید لیتیم به همراه 3 درصد وزنی اکسید فسفر، موجب افزایش مقاومت شیمیایی و کاهش دمای پخت لعاب به دمای °C 930 شد. طبق استاندارد دندانی (ISO 6872)، از این لعاب می­توان به عنوان لایه مات بر روی زیرپایه­های دندانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها