بررسی اثر نانوپودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانوکامپوزیت آلومینا- مولایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، گروه سرامیک، میبد، ایران

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

3 دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه مهندسی مواد

چکیده

در تحقیق حاضر، تهیه کامپوزیت آلومینا- مولایت در شرایط دمایی و زمانی بهینه، با استفاده از نانوآلومینا مورد بررسی قرار گرفت. با اضافه کردن نانوآلومینا در مقایسه با آلومینای میکرونی به کامپوزیت­های آلومینا- مولایت استحکام مکانیکی و شوک‌پذیری حرارتی افزایش یافت. همچنین با افزایش آلومینای میکرونی به بدنه­های آلومینا- مولایتی ضریب انبساط حرارتی بدنه افزایش ولی با افزایش نانوآلومینا ضریب انبساط حرارتی کاهش پیدا کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز کیفی نقطه­ای نشان داد که با افزایش نانوآلومینا مقدار فاز مولایت افزایش یافت که باعث بهبود شوک­پذیری حرارتی و در نتیجه استحکام بعد از شوک حرارتی شد. با افزایش آلومینای میکرونی به کامپوزیت­های آلومینا- مولایت، درصد تخلخل و درصد جذب آب افزایش و دانسیته کاهش یافت در حالیکه با افزایش نانوآلومینا درصد تخلخل باز و درصد جذب آب کاهش و دانسیته افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها