بررسی عوامل مؤثر بر سنتز آلیاژ نانوساختار (Fe-35%Co)100-xCrx=10 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (Mechanical Alloying)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی مواد، کرمان، ایران

چکیده

در این تحقیق، آلیاژ (Fe-35%Co)100-xCrx=10 به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شده است. هدف استفاده از این درصد آلیاژی )آلیاژ (Fe-35%Co به خاطر بالاترین مغناطش اشباعی است که این آلیاژ در بین تمام آلیاژها دارد. میزان کروم اضافه شده 10% اتمی می‌باشد. بدین منظور مخلوط پودرهای آهن، کبالت و کروم در یک آسیاب گلوله سیاره‌ای با سرعت‌های 300 و400 دور بر دقیقه و در زمان‌های 75/0، 75/1، 3، 10 و 20 ساعت برای سرعت 400 دور بر دقیقه و 1، 15، 32، 60 و 90 ساعت برای سرعت 300 دور بر دقیقه آسیاب شدند و از عامل کنترل فرآیند (Process Control Agent) متفاوت برای هر یک از سرعت‌ها استفاده شد و تاثیر سرعت و  PCAبر جوش خوردن پودرها به محفظه مورد بررسی قرار گرفته است. پودرهای حاصل در زمان‌های مختلف آلیاژسازی توسط روش پراش اشعه ‌ایکس  (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. ساختار کریستالی با افزایش زمان آسیاکاری ریزتر شده و به حد نانومتری می­رسد.

کلیدواژه‌ها