سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS با مورفولوژی کروی و کمترین میزان آگلومراسیون سنتز شد. بررسی فازی، مورفولوژی و اندازه ذرات پودر کلسیم تیتانات حاصل، به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز زتاسایزر (Zetasizer) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس تایید کننده تشکیل فاز کلسیم تیتانات با بلورینگی بالا بعد از عملیات حرارتی می‌باشد. همچنین پراکندگی یکنواخت و مورفولوژی کروی پودر، در تصاویر SEM به خوبی قابل مشاهده است. نتایج نشان داد که پس از 70 ساعت آسیاکاری مواد اولیه با نسبت وزنی گلوله به پودر 70 به 1 و عملیات حرارتی در دمای °C 500 به مدت 1 ساعت، به جهت کاهش آگلومراسیون، عیوب تشکیل شده در حین فرآیند آسیاکاری، بهبود مورفولوژی و کاهش کرنش شبکه، نانوذرات کلسیم تیتانات با متوسط اندازه دانه nm 35 و میزان کرنش 002/0 درصد سنتز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها