تاثیر آلیاژسازی مکانیکی بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی سیستم آهن-کبالت- نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی مواد

چکیده

در این تحقیق، آلیاژ نانوساختار آهن–کبالت- نیکل به روش آلیاژسازی مکانیکی در زمان‌های مختلف آسیاکاری تولید شد. مورفولوژی ذرات پودر و خواص میکروساختاری نمونه‌ها به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس بررسی شد. خواص مغناطیسی نمونه‌ها نیز توسط مغناطیس‌سنج ارتعاشی تعیین شد. آلیاژ Fe45Co45Ni10 با اندازه متوسط دانه 15 نانومتر، بعد از 10 ساعت آسیاکاری بدست آمد و با افزایش زمان آسیاکاری اندازه دانه کاهش یافت. کمترین مقدار پارامتر شبکه (nm 28512/0 ~) بعد از 20 ساعت آسیاکاری، به علت تشکیل عیوب نامنظم سه­تایی بدست آمد. افزایش پارامتر شبکه (20 تا 35 ساعت) به کاهش اندازه دانه مربوط شد. نیروی مغناطیس‌زدا (Hc) بعد از 2 ساعت آسیاکاری از 67 تا Oe 32، به دلیل اثر دانه‌های ریز (مدل ناهمسانگردی تصادفی) کاهش یافت، سپس با ورود نیکل و کبالت به ساختار آهن تا زمان 35 ساعت آسیاکاری به تدریج افزایش یافت. مغناطش اشباع نیز به علت تکمیل فرآیند آلیاژسازی از 85 تاAm2/kg  185 افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها