سنتز و بررسی تحولات فازی پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت- نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق، پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت- نقره حاوی 0، 4 و 8 درصد وزنی نقره به روش سل-ژل سنتز شد. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، پایداری حرارتی، ریزساختار، توزیع اندازه ذرات و توزیع عناصر در نانوکامپوزیت‌های سنتز شده از آزمون‌های پراش پرتو X (XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق دینامیکی نور (DLS) و نقشه توزیع عناصر (EDS mapping) استفاده شد. نتایج نشان داد که حضور نقره به عنوان فاز تقویت‌کننده باعث کاهش پایداری حرارتی فاز هیدروکسی‌آپاتیت شده و میزان تجزیه آن به فاز بتا تری کلسیم فسفات را افزایش می‌دهد. آنالیزهای ریزساختاری نیز نشان می‌دهد که توزیع  نقره در زمینه تا 4 درصد وزنی یکنواخت بوده و اندازه ذرات در ابعاد نانومتر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها