بکارگیری روش سل-ژل پلیمری در تهیه نانوساختارهای پروسکایتی LaNi0.6Fe0.4O3 و LaNiO3

نویسندگان

1 دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشکده مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشکده مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

نانوساختارهای پروسکایتی LaNi0.6Fe0.4O3 و LaNiO3 از طریق روش سل-ژل پلیمری و با بکارگیری نیترات‌ها، اسید سیتریک و اتیلن گلیکول به عنوان پیش ‌ماده بدست آمدند. تجزیه حرارتی نانوپودرهای حاصله با استفاده از آزمایشآنالیز حرارتی افتراقی و توزین حرارتی انجام گرفت. فازهای موجود در آن با کمک پراش اشعه ایکس و خواص ریزساختاری آن توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. تشخیص و بررسی مورفولوژی پودر و همچنین اندازه ذرات آنها توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام گرفت. تشخیص نیمه رسانایی نوع الکترون (n) و حفره (p) نمونه‌ها، با استفاده از روش استاندارد چهار نقطه‌ای بدست آمد. نتایج بررسی پودر نشان می‌دهد که پیش ماده تا دمای °C 750 کاملا تجزیه شده است و ساختارهای پروسکایتی با فرمول عمومی ABO3 و اندازه ذرات نانو به طور کامل تشکیل شده است و همچنین حضور نیکل مانع رشد دانه در سیستم شده است. اندازه ذرات نیز با جایگزینی آهن افزایش یافته است. ساختار تشخیص داده شده برای LaNi0.6Fe0.4O3 رمبوهدرال و نیمه رسانایی آن نیز از نوع حفره (p) است که مشابه ساختار LaNiO3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها