بررسی رفتار رئولوژی خمیر نانوکامپوزیت منیزیم-آلومینا و شکل‌دهی آن به روش قالب‌گیری تزریقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 پژوهشکده علوم و فناوری رنگ

چکیده

در روش قالب‌گیری تزریقی، رفتار رئولوژی ویژگی مهمی است که روی جریان‌یابی پایدار و پرشدن یکنواخت خمیر قالب‌گیری در داخل قالب اثرگذار است. به این منظور سیستم بایندری متشکل از پارافین واکس، موم و اسید استئاریک انتخاب شده و خواص جریان‌یابی ترکیب دوتایی متشکل از بایندر و پودر نانوکامپوزیت منیزیم-آلومینا با مقادیر مختلف نانوآلومینا، در سرعت‌های برشی مختلف و در دمای °C 84 بوسیله رئومتر چرخشی و سپس شرایط تزریق و بایندرزدایی خمیر بهینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر نانوآلومینا تا 5/2 درصد وزنی منجر به بهبود خواص رئولوژی خمیر می‌شود. همچنین با بررسی شرایط تزریق خمیر و بایندرزدایی نمونه تزریق شده مشخص شد که دمای °C 100 و فشار 90 بار به عنوان دما و فشار تزریق بهینه و بایندرزدایی حرارتی در بستر گرافیت و اتمسفر معمولی به عنوان شرایط مناسب بایندرزدایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها