اثر مقدار و اندازه دانه فاز ثانویه بر ریزساختار نانوکامپوزیت مولایت/سیلیکون کاربید تهیه شده به روش سینتر دو مرحله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

کامپوزیت مولایت- سیلیکون کاربید با استفاده از فرآیند سینتر دو مرحله‌ای برای دستیابی به چگالی بالا و رشد دانه پایین تهیه شده است. بدین منظور از سیلیکون کاربید نانومتری و میکرومتری با 5 و 10 درصد وزنی جهت بررسی تاثیر درصد و اندازه دانه فاز تقویت‌ کننده بر ریزساختار کامپوزیت مورد نظر استفاده شده است. فاز تقویت‌ کننده با سازوکار زنر (Zener) از رشد دانه‌های مولایت جلوگیری می‌کند. با استفاده از سیلیکون کاربید نانومتری می‌توان به اندازه دانه پایین‌تری دست یافت. در عین حال افزایش چگالی قطعات به نسبت سیلیکون کاربید میکرومتری دشوارتر است. همچنین افزایش درصد سیلیکون کاربید از 5 به 10 درصد وزنی، علی‌رغم جلوگیری از رشد دانه، مانع رسیدن کامپوزیت به چگالی بالا می‌شود.

کلیدواژه‌ها