بررسی تاثیر نانوذرات اکسید کروم بر خواص کامپوزیت‌های مولایت-زیرکونیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این تحقیق ساخت کامپوزیت مولایت-زیرکونیا با استفاده از روش سینترینگ- واکنشی و روش شکل‌دهی ریخته‌گری دوغابی مدنظر قرار گرفته و تاثیر افزودن نانوذرات اکسید کروم بر خواص این نوع کامپوزیت‌ها بررسی و با تاثیر میکرواکسید کروم مقایسه شده است. در این ارتباط خواصی همانند خواص فیزیکی و مکانیکی، آنالیز فازی و ریزساختار بدنه‌های کامپوزیتی حاوی نانو و میکروذرات اکسید کروم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از اکسید کروم به دلیل ایجاد فاز مذاب باعث کاهش تخلخل و در نتیجه افزایش چگالی بدنه می‌گردد که تاثیر نانوذرات این اکسید در این ارتباط بیشتر می‌باشد. همچنین افزودن مقدار 5/0 درصد وزنی این اکسید باعث افزایش استحکام خمشی این نوع بدنه‌ها می‌شود که نانوذرات اکسید کروم بر افزایش استحکام موثرتر است. مقادیر بالای این اکسید به دلیل افزایش فاز آمورف باعث کاهش استحکام می‌گردد و اندازه ذرات زیرکونیا نیز به دلیل حضور فاز مایع کاهش می‌یابد. مطابق نتایج آنالیز فازی استفاده از اکسید کروم باعث کاهش مقدار فاز تتراگونال می‌شود که نانوذرات اکسید کروم تاثیر بیشتری بر این کاهش دارد.

کلیدواژه‌ها