سنتز نانوساختارهای اکسید آهن هماتیت (α-Fe2O3) به روش آسیاکاری مکانیکی و مقایسه آن با روش سل- ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی شیمی، شاهرود، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، دانشکده مهندسی، قوچان، ایران

چکیده

در این تحقیق، به بررسی نانوساختارهای هماتیت سنتز شده بوسیله فرآیند آسیاکاری گلوله‌ای در محیط تر پرداخته شده است. ساختار و مورفولوژی نمونه‌ها در طی فرآیند آسیاکاری بوسیله آنالیزهای XRD و SEM تعیین گردید. تصویر TEM از پودر سنتز شده دستیابی به ابعاد نانو را تایید می‌کند. اندازه دانه از روی الگوهای XRD به کمک رابطه ویلیامسون- هال تخمین زده شد. کرنش شبکه نانوساختارهای هماتیت سنتز شده بوسیله این روش با افزایش زمان آسیاکاری افزایش می‌یابد، در حالیکه متوسط اندازه ذرات با افزایش زمان آسیاکاری مکانیکی کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج XRD اندازه دانه نانوساختار هماتیت سنتز شده به روش آسیاکاری مکانیکی در حدود nm 30 تخمین زده شد. همچنین توزیع یکنواخت و مورفولوژی کروی پودر سنتز شده به این روش، به وضوح در تصاویر SEM مشهود است. با افزایش نسبت وزنی سیال به پودر (R) اندازه نانوساختار سنتز شده به این روش کاهش می‌یابد. در پایان نتایج سنتز به روش آسیاکاری مکانیکی با روش سل- ژل مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها