بررسی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات TiO2 بر روی خواص نانوکامپوزیت UP/TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

در این تحقیق، به منظور دستیابی به توزیع همگن نانوذرات TiO2 در بستر نانوکامپوزیت /TiO2(Unsaturated-Polyester) UP، سطح نانوذرات TiO2 با روشی نوین اصلاح یافته است، بدین منظور بعد از اصلاح اولیه سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم توسط کوپل مولکول­های 3-(متاکریلوکسی) پروپیل تری متوکسی، با انجام واکنش کوپولیمریزاسیون در حضور مونومرهای اتیل اکریلات و متیل متاکریلات سطح نانوذرات TiO2 مورد اصلاح سطحی مجدد قرار می­گیرد. طیف­سنجی FTIR انجام موفقیت آمیز اتصال گروه­های کوپل شونده و زنجیرهای پلی اکریلات به سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم و یا به عبارت دیگر اصلاح سطحی را تایید کردند. برای بررسی مورفولوژی و نحوه توزیع نانوذرات در زمینه پلیمری از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و برای مطالعه خواص نوری نانوکامپوزیت­ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که اصلاح مجدد سطح نانوذرات اکسید تیتانیوم منجر به بهبود خواص پوشش­دهی در برابر امواج UV و نیز خواص استحکام کششی، خمشی و ضربه­ای نانوکامپوزیت­ها شده است.

کلیدواژه‌ها