بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل– ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه شیمی، شاهرود، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده علوم، گروه شیمی، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق، نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به وسیله فرآیند سل– ژل از پیش ماده نیترات کلسیم چهار آبه و سه پیش ماده فسفری،  اسید فسفریک، پنتا اکسید فسفر و تری اتیل فسفات سنتز شد. نمونه­های کلسینه شده به وسیله طیف سنجی­های XRD، FTIR، DTA و آنالیز عنصری SEM شناسایی شد. تاثیر پارامترهای فرآیند سل– ژل بر خلوص فازی مورد ارزیابی قرار گرفت و از داده­های به دست آمده از الگوهای پراش XRD و به کمک معادله شرر اندازه ذرات آنها محاسبه گردید. اندازه ذرات مشاهده شده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نتیجه­های به دست آمده از معادله شرر را تایید می­کند. بر اساس طیف­های DTA، نمونه سنتز شده از پیش ماده تری اتیل فسفات در دمای Cº 400 که کمترین دمای بلورینگی در مقایسه با سایر نمونه­ها است، بلورینه شده است. به طور کلی فاکتورهای مهمی مانند دمای سل و مدت زمان ماندن بیشتر و دمای کلسینه شدن در خلوص فرآورده تاثیرگذار است. دمای سل بالاتر و مدت زمان ماندن بیشتر، خلوص فرآورده را افزایش داده است. دمای کلسینه کردن بالای Cº 600 باعث تبدیل ناخالصی­های کلسیم فسفاته به هیدروکسی آپاتیت شد. طبق انتظار میانگین اندازه ذرات با افزایش دمای کلسینه کردن افزایش پیدا کرد. با افزایش این دما از 600 به Cº 700 میانگین اندازه ذرات از 50 به 98 نانومتر رشد پیدا کرد و بنابراین دمای نهایی به عنوان دمای مناسب بلورینگی بالا جهت تهیه نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت نسبت داده می­شود.

کلیدواژه‌ها