تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش‌دهی امواج الکترومغناطیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

گرمایش سریع بوسیله ماکروویو به عنوان یک تکنیک قابل توجه برای سنتز نانوساختارهای فلزی مورد توجه واقع شده است

cm 5/3

 . جهت فرآوری نانوذرات نقره از نیترات نقره (AgNO3) به عنوان پیش­ماده، پلی وینیل پایرولیدن (PVP) به عنوان پایدار کننده و همچنین از آب مقطر، اتیلن گلیکول و اتانول به عنوان حلال در دمای °C 25 در این پژوهش استفاده گردید. ابتدا محلول­هایی با نسبت درصد وزنی مشخصی از AgNO3 و PVP تهیه شد و در مدت زمان 90 ثانیه واکنش­ها بین محلول­ها انجام گرفت. در حین انجام واکنش­های شیمیایی بین محلول­ها امواج الکترومغناطیس با شدت و فرکانس ثابت MHz 2450 توسط آون ماکروویو ‌به محلول­ها اعمال گردید. با انجام واکنش­های شیمیایی نانوذرات نقره کلوئیدی در محلول حاصل شد. نانوذرات تهیه شده در ابتدا جهت بررسی توزیع فراوانی اندازه و غلظت ذرات تحت آنالیز طیف سنجی مرئی (UV-Vis) قرار داده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که نانوذرات فرآوری شده دارای مورفولوژی کروی و شبه کروی و توزیع اندازه ذراتی در محدوده 10 تا 40 نانومتر می­باشند. نانوساختارهای نقره حاصل شده دارای درجه کریستالیزاسیون بیشتر و سایز کوچک­تری نسبت به روش­های مرسوم حمام روغن است.

کلیدواژه‌ها