سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورزیس

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 دانشکده علوم، گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 پژوهشکده نیمه هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، نانولوله‌های اکسید تیتانیوم ( (TiO2به کمک راندن سل تیتانیوم به درون کانال‌های قالب، با استفاده از تکنیک الکتروفورزیس (برق‌رانی) سل-ژل، سنتز شدند. برای این منظور سل پایدار با استفاده از پیش مواد ارگانومتالیک تیتانیوم تهیه و با اعمال میدان الکتریکی مستقیم به درون کانال‌های قالب رانده شد تا نانولوله‌ها بر جداره حفرات تشکیل شوند. با سونش شیمیایی حفرات قالب به کمک اسید فسفریک، رشد موفقیت‌آمیز ساختارهای لوله‌ای درون قالب‌ها امکان‌پذیر گردید. پس از انجام عملیات حرارتی ساختار فازی نانولوله‌های تولید شده به کمک بررسی‌های پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی گردید. بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز انرژی پاشیده اشعه ایکس (EDX) نشان دادند که به این طریق آرایه‌هایی از نانولوله‌های TiO2 با ابعاد و هندسه نسبتا یکنواخت را می‌‌توان به روش برق‌رانی درون قالب‌ها رشد داد.

کلیدواژه‌ها