بررسی تاثیرآسیاب مکانیکی بر ریزساختار و توزیع نانولوله‌های کربنی در ساخت نانوکامپوزیت مس تقویت شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره

نویسندگان

پژوهشکده سرامیک،‌ پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق، از آسیاب مکانیکی در محیط خشک برای توزیع یکنواخت نانولوله­های کربنی چند دیواره در داخل فلز مس و ساخت نانوکامپوزیت مس- نانولوله­های کربنی چند دیواره استفاده شد. تغییرات مورفولوژی ذرات و توزیع نانولوله­های کربنی در داخل پودر مس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، تغییرات اندازه دانه­های فلز مس توسط پراش اشعه X با استفاده از روش ویلیامسون- هال انجام شد. نتایج نشان داد که مورفولوژی ذرات، اندازه دانه­های فلز پس از زمان آسیاب مکانیکی 16 ساعت تقریبا ثابت می­ماند که نشان دهنده رسیدن پودر به حالت پایدار است. بررسی تغییرات ساختار نانولوله­ها در هنگام آسیاب مکانیکی، توسط آنالیز رامان نشان داد که در هنگام آسیاب مکانیکی، ساختار نانولوله­ها مقداری آسیب می­بیند. بنابراین تغییر شرایط آسیاب مکانیکی برای کوتاه کردن زمان رسیدن به حالت پایدار ضروری است.

کلیدواژه‌ها