بررسی اثر غلظت بر خواص ساختاری و اپتیکی فیلم‌های نازک اکسید منگنز به دست آمده از دو سل اسیدی و بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فیزیک، شاهرود، ایران

2 گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

در این پژوهش فیلم­های نازک اکسید منگنز به کمک روش سل- ژل و با تکنیک غوطه­وری تهیه شدند و تاثیر تغییر غلظت بر روی خواص ساختاری و اپتیکی فیلم­های نازک اکسید منگنز که به کمک IR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این نمونه­ها از دو نوع سل اسیدی و بازی و با پیش ماده­های اصلی استیل استونات منگنز و استات منگنز 4 آبه تهیه شدند. لایه­های به دست آمده از سل بازی، به دلیل ویسکوزیته بالایشان، ضخامت بیشتری داشتند. خواص ساختاری و مورفولوژی فیلم­های نازک اکسید منگنز به کمک نمودارهای XRD و تصاویر AFM مورد بررسی قرار گرفتند. خواص اپتیکی این فیلم­ها با استفاده از طیف تراگسیل آنها تعیین شد. ثوابت اپتیکی و گاف انرژی نیز به کمک مینیمم­سازی طیف تراگسیل تولید شده نسبت به داده­های تجربی محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها