سنتز نانوکامپوزیت‌های TiB2-B4C به روش مکانوشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

در این پژوهش، امکان سنتز نانوکامپوزیت­های TiB2-B4C به روش مکانوشیمیایی در سیستم B-C-Ti مورد مطالعه قرار گرفت. مخلوط این پودرها در نسبت استوکیومتری مشخص توزین شده و در مدت زمان­های 6، 10، 14، 20، 26، 32، 50 و 70 ساعت مورد فرآیند آسیاکاری قرار گرفت. به منظور تکمیل واکنش­ها نمونه­ها در دمای °C 800 تا °C1200 به مدت 1 ساعت مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند. مطالعات مورفولوژیکی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گرفت. تعیین فازهای تشکیل شده، اندازه کریستالیت­ها توسط دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تیتانیوم دی براید در مراحل اولیه آسیاکاری تشکیل می­شود و پس از زمان 70 ساعت اندازه کریستالیت­ها به 5/7  نانومتر می­رسد. فاز کاربید بور پس از 70 ساعت آسیاکاری شناسایی نشد و پس از انجام عملیات حرارتی این فاز شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها