بررسی تاثیر نانوذرات منیزیا بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان آلومینا بالای خودجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد، شاهرود، ایران

2 دانشگاه شهرکرد، گروه مهندسی مواد، شهرکرد، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر نانوذرات منیزیا بر خصوصیات جریان­یابی دیرگدازهای ریختنی کم سیمان خودجاری آلومینایی بررسی شده است. بدین منظور نانوذرات منیزیا تا 2 درصد وزنی جایگزین آلومینای راکتیو در ترکیب دیرگداز ریختنی گردید و خواص جریان­یابی همانند میزان خودجاری بودن و زمان کارپذیری بررسی شده است. همچنین خواص فیزیکی (شامل BD و AP)، مکانیکی (شامل CCS و MOR) آنالیز فازی (XRD) و ریزساختار (SEM) این بدنه­ها پس از پخت در دماهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار نانوذرات منیزیا میزان خودجاری بودن و زمان کارپذیری ترکیب دیرگداز ریختنی به دلیل سطح ویژه بالای نانوذرات کاهش می­یابد. همچنین با اضافه شدن این ذرات به ترکیب به دلیل پر شدن فضاهای خالی در ریزساختار استحکام خشک افزایش می یابد. از طرف دیگر استفاده از نانوذرات منیزیا با سطح ویژه بالا باعث تشکیل مقدار فاز اسپینل بیشتری در دماهای پایین می­ گردد. تشکیل فاز اسپینل در بدنه به دلیل انبساط حجمی ایجاد شده باعث افزایش تخلخل و کاهش چگالی و در نتیجه کاهش استحکام می­شود.

کلیدواژه‌ها