مقایسه تاثیر فلوروهیدروکسی آپاتیت و هیدروکسی آپاتیت بر رفتار سلول‌های بنیادی مزانشیمال چربی و استئوبلاست انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، نارمک، دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 انستیتو پاستور ایران، بانک سلولی

3 مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت

چکیده

استفاده از بیومتریال‌های مصنوعی در ترمیم ضایعات بافت‌های سخت استخوانی و دندانی مورد توجه عده زیادی قرار دارد. از جمله این بیومتریال‌ها باید به هیدروکسی آپاتیت و سایر ترکیبات مشتق شده از آن نظیر فلوروهیدروکسی آپاتیت اشاره نمود. در این تحقیق هیدروکسی‌آپاتیت و فلوروهیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال سنتز شدند و مورفولوژی آنها به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شد. سپس پاسخ بیولوژیکی سلول‌های استئوبلاست و بنیادی مزانشیمال جداسازی شده انسانی در تماس با این مواد ارزیابی گردید. میزان تکثیر سلولی (MTT)، مقدار ترشح آنزیم آلکالین فسفاتاز و بیان ژنی کلاژن نوع I و آلکالین فسفاتاز به عنوان معیار سنجش فعالیت زیستی این مواد در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که حضور فلوراید باعث افزایش تکثیر سلول‌های استئوبلاست و افزایش بیان ژنی در این سلول‌ها گردید. در حالیکه تفاوت معنی‌داری بین تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمالی در دو نوع نمونه هیدروکسی آپاتیت و فلوروهیدروکسی آپاتیت مشاهده نشد. علاوه براین میزان ترشح آلکالین فسفاتاز و بیان ژنی در سلول‌های استئوبلاست بیش از سلول‌های مزانشیمالی دیده شد.

کلیدواژه‌ها