سنتز و مشخصه‌یابی نانوبلورک‌های آلفا آلومینا (α-Al2O3) از پودر میکرونی گاما آلومینا (γ-Al2O3) با استفاده از روش آسیاب مکانیکی پرانرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ابران

2 دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، نتایج حاصل از انتقال فازی گاما آلومینا (γ-Al2O3) به آلفا آلومینا (α-Al2O3) در حین فعال­سازی مکانیکی با آسیاب گلوله­ای پرانرژی ارائه می­شود. نمونه پودری با میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه X و آنالیز حرارتی بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل شده از این آنالیزها، با توجه به شرایط آزمایشگاهی، انتقال فازی آلومینای γ→α از طریق فازهای δ- و θ می­تواند شروع شود. همچنین مشخص شد که فاز گاما آلومینای خالص پایداری زیادی دارد و هیچ انتقالی به فاز دیگر بعد از مدت زمان طولانی آسیاب (30 ساعت) صورت نگرفت. به عبارت دیگر، گاما آلومینای حاوی مقدار کمی جوانه­زای آلفا آلومینا، انتقال تدریجی فاز از گاما به آلفا در حین آسیاب را نشان داد. مکانیزم انتقال فازی در حین آسیاب، جوانه­زنی و رشد می­باشد.

کلیدواژه‌ها