سنتز نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر محلولی و فرآیندی بر مورفولوژی نانوالیاف حاصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مواد نو، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

در این مقاله سنتز نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش ترکیبی الکتروریسی و فرآیند سل-ژل گزارش شده است. همچنین تاثیر ولتاژ کاری و غلظت پلی­وینیل الکل بر مورفولوژی، اندازه و توزیع قطر نانوالیاف تهیه شده بررسی شده است. محلول­های آماده شده از مواد پلی وینیل الکل، استات­روی و کلرید قلع با غلظت­های متفاوت پلی­وینیل الکل در آب، تحت فرآیند الکتروریسی قرار گرفتند تا الیاف کلریدقلع/استات­روی/پلی­وینیل الکل حاصل شود و پس از کلسینه شدن به مدت 6 ساعت در دمای °C650 نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO تهیه شود. از آزمون­های STA، XRD، SEM و EDX جهت مشخصه­یابی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی نانوالیاف استفاده گردید. نانوالیاف حاصل دارای قطر متوسط 75 نانومتر است. نتایج نشان داد که نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO بدست آمده از خلوص فازی و شیمیایی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها