تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا-تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 wt%Al2TiO5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی،کرج

چکیده

در این تحقیق از مخلوط نانوپودرهای اکسید تیتانیوم و آلومینا جهت ساخت کامپوزیت Al2O3-20wt%Al2TiO5 با استفاده از روش زینتر واکنشی استفاده شد. جهت سینتر واکنشی، نمونه­ها در دماهای °C1300، 1400 و 1500 حرارت داده شدند. نتایج حاصل از الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) نشان داد در هر سه دما فازهای اصلی Al2TiO5 و Al2O3 تشکیل شده است. با سینترینگ نمونه­ها تا دمای °C1500 دانسیته نمونه تا 9/96 درصد دانسیته تئوری افزایش یافت. تصاویر SEM نشان داد که فصل مشترک مناسبی بین دانه­های Al2O3 و Al2TiO5 ایجاد شده است. نتایج حاصل از سختی سنجی و چقرمگی نشان داد که با افزایش دما از °C1300 به °C1500 سختی و چقرمگی به ترتیب تا GPa 5/8 و MPan1/2 28/4 افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها