تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

 

cm 5/3

 جهت فرآوری سونوشیمیایی نانوساختارهای اکسید آهن از کلرید آهن (FeCl3.6H2O) بعنوان پیش ماده، هیدروکسید سدیم (NaOH) بعنوان واکنشگر، پلی وینیل پایرولیدن (PVP) بعنوان سورفکتانت و همچنین آب مقطر بعنوان حلال در دمای ºC 50 در این پژوهش استفاده گردید. ابتدا محلول­هایی با مولاریته مشخص از FeCl3.6H2O و NaOH تهیه شد و در مدت زمان 5/1 ساعت واکنش­ها بین محلول­ها انجام گرفت. در حین انجام واکنش­های شیمیایی بین محلول­ها امواج التراسونیک با 5 شدت مختلف و در فرکانس ثابت kHz 20 توسط دستگاه سونیکیتور (Sonicator) ‌به محلول اعمال گردید. با انجام واکنش های شیمیایی رسوباتی از نانو ساختارهای اکسید آهن در محلول حاصل شد سپس این رسوبات توسط صافی از محلول جدا و پس از شستشو با آب مقطر و متانول مخصوص شستشو در دمای ºC 100 به مدت 4 ساعت خشک شدند. نانوساختارهای تهیه شده در ابتدا جهت بررسی ساختار مواد توسط دستگاههای آنالیز پراش اشعه X (XRD) و جهت بررسی دمای کریستالیزاسیون مورد آنالیز TG-DTA و سپس توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM‌) جهت بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان از فرآوری نانوساختارهای اکسید آهن با فاز γ داشت که میانگین اندازه ذرات 20- 50 نانومتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها