سنتز نانوذرات سوپر پارامغناطیسی اکسید آهن به روش رسوب‌دهی شیمیایی و بررسی پارامترهای موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی مواد سرامیک، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش،نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن (مگ­همایت) با استفاده از روش تک مرحله­ای رسوب­دهیشیمیایی تهیه شد. نانوذرات مگ­همایت با استفاده از نمک­های کلرید آهن (II) و کلرید آهن (III) و عامل رسوب دهنده آمونیوم تهیه شدند. ساختار و توزیع اندازه ذرات و مورفولوژی سطح این نانوذرات با استفاده از طیف پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)  و همچنین اثرات خاصیت مغناطیسی ((VSM مورد مطالعه قرار گرفت. طیف XRD به وضوح تشکیل فاز مگ­همایت و عدم وجود هر گونه فاز دیگری به غیر از اکسید آهن را مورد تایید قرار داد. تصاویر TEM توزیع منظمی از اندازه ذرات تشکیل شده را نمایش داد. میانگین اندازه این ذرات 8 نانومتر گزارش شد. نتایج VSM نانوذرات مگ­همایت نشان دهنده خاصیت سوپر پارامغناطیسی ذرات بود.

کلیدواژه‌ها