بررسی ویژگی‌ها و زیست سازگاری نانوکامپوزیت‌ فلوئورآپاتیت- هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش سُل- ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشکده مهندسی‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت فلوئورآپاتیت (FAp)- هیدروکسی‌آپاتیت (HAp) در مقیاس نانومتر با استفاده از فرآیند سل- ژل سنتز شد. تری‌اتیل‌فسفیت، نیترات‌کلسیم‌آبدار و فلورید آمونیوم به ترتیب به عنوان منابع تامین‌کننده P، Ca و F با نسبت‌های استوکیومتری P/F و Ca/P به ترتیب 6 و 67/1 بکار گرفته شد. پودرهای سنتز شده در دمای °C 550 حرارت داده شدند. جهت ارزیابی ویژگی‌های محصول، از روشهای آنالیز XRD، FT-IR، Zetasizer، SEM، TEM/SAED/EDX و EDAX و آزمایش کشت سلولی استفاده شد. نتایج XRD حضور فازهای FAp و HAp در پودر را تایید می‌نماید. نتایج (FT-IR) نیز جانشین شدن نسبی F- با OH- و تشکیل نانوکامپوزیت FAp/HAp را ثابت می‌نماید. همچنین، بررسی‌های XRD نشان داد که اندازه بلورک‌ها در حدود nm 15 می‌باشد که این نتایج بوسیله TEM تایید شده است. نتایج زتاسایزر نیز نشان داد که متوسط اندازه ذرات پودر حاصل در حدود nm 145 می‌باشد. نمونه‌های دارای مقادیر بیشتر FAp منجر به افزایش تعداد سلول‌ها درآزمایش کشت سلول‌های فیبروبلاست شدند.

کلیدواژه‌ها