سنتز نانوکامپوزیت TiB-Ti و مقایسه خواص مکانیکی آن با رینگ آب‌بند مکانیکی SiC سینتر شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد

چکیده

در مطالعه حاضر، نانوکامپوزیت TiB-24%wt.Ti به روش سنتز احتراقی با فشار پرس مانند ابعاد قطعه رینگ آب­بندSiC  سینتر شده ساخته شد. سپس خواص مکانیکی نمونه ها شامل چقرمگی شکست و ماکروسختی به ترتیب با استفاده از آزمونهای ویکرز و راکول A مقایسه شد. چگالی نمونه های بالک به روش ارشمیدس اندازه گیری شد. فازهای تشکیل شده از قطعات با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) مشخص و ریز ساختار آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشاهده شد. مشاهدات میکروسکوپی از نمونه نانوکامپوزیت TiB-24%wt.Ti مورفولوژی سوزنی از کریستالیت های TiB با اندازه قطر 30 نانومتر تا 1 میکرومتر و طول 1 تا 10 میکرومتر را نشان داد. همچنین اندازه دانه های SiC از 100 نانومتر تا 1 میکرومتر مشاهده شد. بررسی اولیه از خواص مکانیکی، چگالی و ریزساختار قطعه نانوکامپوزیت TiB-24%wt.Ti نتایج مناسب در مقایسه با آب­بند مکانیکی SiC برای کار در پمپ را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها