ساخت و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت Al2O3/Ag به روش ریخته‌گری ‌ژلی (Gel-casting)

نویسندگان

پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

در این تحقیق از مواد اولیه محلول در آب جهت ساخت نانوکامپوزیت آلومینا - نقره (2 درصد وزنی) به روش ریخته­گری ژلی استفاده گردید. نیترات نقره، به عنوان منبع ایجاد نانو­ذرات نقره در زمینه آلومینا به کار گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی اثر پراکنده­سازهای Dispersants)) مختلف بر روی رفتار رئولوژی سوسپانسیون­ها نشان داد که پراکنده­ساز دولاپیکس ET85 به مقدار 5/1درصد وزنی مناسب می­باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز عنصری (EDX) حاکی از اثبات وجود نقره و توزیع بسیار یکنواخت نانوذرات نقره در زمینه آلومینا بوده و آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که اندازه نانو­ذرات نقره سنتز شده حدودا 10 نانومتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها