بررسی تاثیر مقدار فلوئورآپاتیت بر روی خواص و رفتار In vitro نانوکامپوزیت‌های فلوئور- هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس تفناوری

چکیده

پودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئور هیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت در ابعاد نانومتری با روش سل- ژل سنتز شدند. تغییرات ساختاری، مورفولوژی پودر، آنالیز فازی و همچنین رفتار in-vitro پودرها مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها