مطالعه اثر حضور نانوذرات اکسید آلومینیوم و تغییرات دما در فرآیند فوم شدن نانوکامپوزیت پلی‌استایرن - اکسید آلومینیوم

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این تحقیق، فوم پلی‌استایرن به صورت ناپیوسته و با اشباع نمودن آن از یک گاز خنثی و ایجاد یک ناپایداری ترمودینامیکی بسیار سریع تولید گردید. همچنین، فرآیند ساخت فوم نانوکامپوزیت پلی‌استایرن- اکسید آلومینیوم (عامل هسته‌زا)  به کمک گاز نیتروژن در حالت فوق بحرانی (به عنوان عامل حفره‌زا)، نحوه هسته‌گذاری، رشد و اندازه متوسط حباب‌ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  بررسی و با نمونه پلی‌استایرن خالص مقایسه گردید. نتایج نشان دادند که با حضور نانوذرات، اندازه نهایی و  نیز سرعت رشد حباب‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اندازه و توزیع حباب‌ها در فوم‌های نانوکامپوزیتی بسیار یکنواخت­تر از فوم پلی‌استایرن خالص بود.

کلیدواژه‌ها