سنتز نانوکامپوزیت‌های سوزنی شکل هیدروکسی‌آپاتیت- اسید گلوتامیک با استفاده از روش بیومیمتیک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

3 آزمایشگاه حرفه‌ای سرامیک‌ها، دانشگاه ملی تناگا، مالزی

4 دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این تحقیق، پودر هیدروکسی­آپاتیت حاوی ذرات سوزنی شکل در مقیاس نانومتر با استفاده از پروتئین حاوی اسید گلوتامیک با غلظت 2/0 و 4/0 مولار بوسیله روش بیومیمتیک سنتز شد. مواد اولیه شامل محلول کلسیم نیترات چهارآبه و دی‌آمونیوم هیدروژن فسفات مورد استفاده قرار گرفتند. تغییرات ساختاری و فازی بوسیله XRD و FT-IR مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، مورفولوژی نانوذرات بوسیله SEM و TEM مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان بلورینگی با افزایش مقدار اسیدهای ‌آمینه در محلول کاهش یافت. پیک‌های ویژه آپاتیت در نمودارهای XRD و طیف‌های FT-IR تایید شده است. همچنین، آنالیز FT-IR حضور پیوندهای COOH اسید گلوتامیک را تایید می‌نماید. تصاویر TEM، تشکیل نانوذرات سوزنی شکل را بعد از عملیات حرارتی در °C 600 نشان می‌دهد. به علاوه،‌ این تصاویر نشان می‌دهد که اندازه ذرات در حدود 100- 20 نانومتر است. بر اساس نتایج این تحقیق، پروتئین‌هایی با گروه‌های کربوسیلات، کربونیل و آمید می‌توانند به عنوان محل‌های جوانه‌زنی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت سوزنی شکل در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها