اثر توزیع نانوذرات فاز ثانویه بر مکانیزم رشد دانه‌های نانوکامپوزیت‌های ذره‌ای

نویسندگان

پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

رشد دانه‌های مواد نانوساختار، در دمای محیط یا بالاتر به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی محققین علم مواد در زمینه نانوتکنولوژی مطرح بوده است. یکی از مهمترین روش‌های جلوگیری از رشد دانه‌ها استفاده از توزیع ذرات فاز ثانویه می‌باشد. در این مقاله ابتدا مروری جامع بر تحقیقات متمرکز بر اصول تئوری رشد دانه­ها انجام شده و سپس با استفاده از محاسبات ریاضی و استفاده از الگوهای ارائه شده تاثیر حضور نانوذرات آلومینا بر اندازه دانه نهایی ترکیب بین فلزی RuAl نانوساختار مطرح می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که روابط سینتیکی متداول همچون در بسیاری از موارد نمی­تواند الگوی مناسبی برای پیش‌بینی رفتار رشد دانه زمینه‌های نانوساختار باشد.

کلیدواژه‌ها