مطالعه و بررسی خواص الکتریکی پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) و نانوکامپوزیت پلی اتیلن – خاک رس شبکه‌ای شده توسط اشعه الکترونی و روش شیمیایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه شیمی کاربردی

2 دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسارگاد، بخش مهندسی شیمی

چکیده

شبکه‌ای نمودن پلی اتیلن با دانسیته بالا و نانوکامپوزیت پلی اتیلن – خاک رس ابتدا توسط اشعه الکترونی با انرژی بالا (EB) انجام شد و سپس هر دو نوع نمونه توسط دی کیومیل پراکسید (DCP) شبکه­ای گردیدند و با آنالیزهای متعدد تاثیر نوع شبکه‌ای نمودن پلیمر و ارتباط آن با خواص الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور میزان محتوای ژل نمونه‌ها توسط استخراج با حلال تعیین گردید و آزمایش میزان شبکه‌ای شدن نمونه‌ها توسط دستگاه مانایی دمایی انجام شد. نتایج نشان می­دهد که در محتوای ژل یکسان خواص الکتریکی پلیمرهای شبکه‌ای شده توسط دو روش، متفاوت می­باشند. همین نتایج در مورد ارتباط خواص الکتریکی مانند مقاومت حجمی، ثابت دی الکتریک و استحکام دی الکتریک با میزان محتوای ژل برای نمونه‌های حاوی نانو خاک رس، بدست آمد. به عبارت دیگر اغلب خواص الکتریکی در نمونه‌های شبکه‌ای شده توسط اشعه تغییر اندکی داشته‌اند، اما در نمونه‌های شبکه‌ای شده توسط روش شیمیایی میزان تغییرات نسبت به محتوای ژل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها