وابستگی اندازه نانوذرات YSZ در نشست الکتروفورتیکی به روش ایجاد هدایت الکتریکی سطحی کامپوزیت NiO-YSZ جهت کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

در این پژوهش، از 3 روش مختلف جهت هادی­سازی آند استفاده شد. روش اول، پوشش­دهی گرافیت بر سطح زیرلایه­های NiO-YSZ با استفاده از روش رنگ­آمیزی بود. در روش دوم، کامپوزیت NiO-YSZ در دمای °C 850 در اتمسفر هیدروژن/آرگون احیا و سرمت     Ni-YSZ ساخته شد. در روش سوم، عملیات خاصی جهت هادی­سازی انجام نگرفت، ولی این روش تنها در مورد زیرلایه­های دارای تخلخل باز بیشتر از 50 درصد قابل استفاده بود. سوسپانسیون یکنواخت و پایداری از YSZ در محیط آلی مخلوط استن و اتانول خالص جهت انجام فرآیند الکتروفورتیک، ساخته شد. سپس سینتر در دمای بالا انجام گرفت. در ادامه، جریان عبوری از مدار، وزن نشست و دانسیته فیلم اندازه­گیری شد. نهایتا ریزساختار سطح پوشش و ضخامت آن در حالت خام و سینتر شده توسط SEM بررسی گردید. نتایج نشان دادند که وزن نشست دانسیته فیلم و جریان عبوری از مدار با افزایش مقاومت کاهش پیدا می­کند. همچنین مشاهده شد که با کاهش هدایت الکتریکی، اندازه ذرات نشست یافته به زیر 100 نانومتر کاهش می­یابد. کوچکترین اندازه ذره در هنگام استفاده از زیرلایه اشباع شده حاصل گردید که برابر nm 59 اندازه­گیری شد. کیفیت لایه نشست یافته نیز با افزایش هدایت الکتریکی زیرلایه بهبود می­یابد.

کلیدواژه‌ها