اثر نانوذرات Nb2O5 به عنوان جوانه‌زا بر خصوصیات شیشه سرامیک‌های آلومینا سیلیکات لیتیم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهرضا، دانشکده فنی مهندسی

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علم مواد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر اندازه ذرات جوانه­زا بر مورفولوژی، نوع فازهای بلوری و ریزساختار شیشه- سرامیک­های آلومینا سیلیکات لیتیم می­باشد. جهت رسیدن به این هدف، سیستم Li2O- ­CaO- ­Al2O3- SiO2 برای تهیه شیشه- سرامیک در نظر گرفته شد و از Nb2O5 به عنوان عامل جوانه­زا استفاده شد. بنابراین، شیشه - سرامیک با فاز بلوری اصلی اسپودومن و فازهای فرعی، وولاستونیت و متاسیلیکات لیتیم تشکیل شدند. سپس اندازه ذرات  Nb2O5به اندازه ذرات نانو تغییر داده شد. فازهای بلوری، رفتار تبلور و ریزساختار شیشه – سرامیک­ها با استفاده از آنالیز فازی XRD، آنالیز حرارتی (DSC) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. تغییر اندازه ذرات عامل جوانه زا به اندازه ذرات نانو، باعث کاهش دمای جوانه­زنی، افزایش جزء حجمی فاز بلوری اصلی اسپودومن، کاهش جزء حجمی فازهای فرعی و بهبود خواص مکانیکی شد.

کلیدواژه‌ها