تاثیر فرآیند عملیات حرارتی بر روی رشد نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده در حذف فلزات سنگین

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

 توسعه محصولات جدیدی که جاذب موثری بوده، کمترین اثر مضر بر محیط زیست را داشته و ارزان قیمت باشند و برای حذف و کاهش غلظت فلزات سنگین در پساب­های صنعتی به­کار روند، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در علم مواد است. هیدروکسی آپاتیت از  توانایی­های مشخصی برای جذب عناصر سنگین برخوردار است و در چند دهه گذشته تحقیقات زیادی بر روی این امر صورت گرفته است. در این پژوهش، پودر نانو بلورک هیدروکسی آپاتیت با استفاده از مواد اولیه نیترات کلسیم و دی آمونیم هیدروژن فسفات توسط فرآیند رسوب از محلول تولید گردید. به منظور بررسی و مطالعه تغییرات ساختاری پودر سنتز شده، از روش­های پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده گردید. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز اندازه بلورک­ها و مورفولوژی آنها تخمین زده شد. در ادامه با استفاده از یک مدل­سازی ساده ریاضی پدیده رشد نانوبلورک­ها با افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهند که با استفاده از این روش نانو بلورک­های هیدروکسی آپاتیت دارای ساختار هگزاگونال و پایدار تا دمای oC 1200 با موفقیت سنتز گردیده است و با افزایش دما، اندازه بلورک­ها در مقیاس نانو به تدریج افزایش می­یابد. همچنین افزایش ثابت سرعت رشد با افزایش زمان مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها